Chìm

Chìm đến tận sâu. Từ ngày vào Sài Gòn đến giờ, có lẽ chưa bao giờ tôi chìm sâu như lúc này. Đã lâu không viết gì thêm vào blog của mình. Cũng phải, tôi thường chỉ viết khi có tâm sự, và khi buồn, lòng mệt mỏi là khi ta có nhiều tâm sự…

In Trump, Americans Can Trust

Can Donald Trump “make America great again”, despite being rejected by most Americans? Huge numbers of people expressed their disappointment, depression and displeasure on social media about Trump’s inauguration recently. A dozens of anti-Trump protests have broken out all over the United States.  Americans have their own reason. During his Presidential campaign, Donald Trump showed…